Dành cho toàn bộ học viên có ý định du học Nhật Bản về Tiếng Nhật, Đại học, Cao học

 1. Khái quát về trường đại học
 2. Các khoa
 3. Trường đào tạo sau đại học
 4. Thông tin kỳ thi nhập học
 5. Cuộc sống đại học
 6. Giao lưu quốc tế
 7. Chương trình đào tạo tiếng Nhật đặc biệt

Trường đào tạo sau đại học - Khoa sau đại học Hợp tác quốc tế

Tìm kiếm khả năng hợp tác quốc tế mới từ 2 lĩnh vực “phát triển quốc tế” và “an ninh quốc gia”

Chuyên ngành Phát triển quốc tế (chương trình thạc sĩ, tiến sĩ)

Vừa phát triển lý thuyết chính sách trong quá trình phát triển của các nước đang phát triển vừa kết hợp với nghiên cứu so sánh, cùng với đó nắm vững cách thức phát triển thực tiễn kết hợp các nghiên cứu thực địa. Chuyên ngành đào tạo nguồn nhân lực có tri thức và khả năng hành động có thể triển khai nghiên cứu khu vực đối với các nước trên thế giới, có thể đưa ra chính sách, lập phương án, thực hiện, đánh giá về chiến lược phát triển cơ bản.

Chuyên ngành An ninh quốc gia (chương trình thạc sĩ, tiến sĩ)

Tìm kiếm phương thức hợp tác quốc tế dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về chính trị, văn hóa, tôn giáo, dân tộc, lịch sử, v.v... ngoài kiến thức về kinh tế học phát triển từ trước đến nay. Dựa trên nghiên cứu mang tính lý luận và thực chứng, tìm kiếm phương pháp giải quyết các vấn đề quốc tế thông qua việc nghiên cứu khu vực chú trọng chính trị, ngoại giao, v.v… và lĩnh vực khảo sát các chính sách liên quan đến an ninh quốc gia, quản lý khủng hoảng. Đây là chuyên ngành mới chưa từng có trước đây, thực hiện đào tạo, nghiên cứu về an ninh quốc gia, quản lý khủng hoảng.

Trường đào tạo sau đại học

 1. Khoa sau đại học Kinh tế
 2. Khoa sau đại học Thương mại
 3. Khoa sau đại học Công nghệ
 4. Khoa sau đại học Đào tạo ngôn ngữ
 5. Khoa sau đại học Hợp tác quốc tế
 6. Khoa sau đại học Chính quyền địa phương
 1. Chính sách bảo mật (Tiếng Nhật)
 2. Chính sách trang web

Copyright © 2014 TAKUSHOKU UNIVERSITY All Rights Reserved.