Dành cho toàn bộ học viên có ý định du học Nhật Bản về Tiếng Nhật, Đại học, Cao học

 1. Khái quát về trường đại học
 2. Các khoa
 3. Trường đào tạo sau đại học
 4. Thông tin kỳ thi nhập học
 5. Cuộc sống đại học
 6. Giao lưu quốc tế
 7. Chương trình đào tạo tiếng Nhật đặc biệt

Trường đào tạo sau đại học - Khoa sau đại học Công nghệ

Khái quát về khoa sau đại học Công nghệ

Chuyên ngành Hệ thống máy móc điện tử (Chương trình thạc sĩ, tiến sĩ)

Đào tạo nguồn nhân lực có thể hình thành nên hệ thống thích hợp nhất để giải quyết các vấn đề về kỹ thuật khoa học nhằm thúc đẩy phát triển nhanh chóng trong các lĩnh vực như “cơ học ứng dụng”, “công nghệ hệ thống điều khiển robot”, “công nghệ hệ thống năng lượng”, “công nghệ thiết kế”, “công nghệ hệ thống mạch điện và xử lý tín hiệu”, “công nghệ ứng dụng thông tin điện tử”.

Chuyên ngành Công nghệ thông tin - Thiết kế (Chương trình thạc sĩ, tiến sĩ)

Đào tạo nguồn nhân lực có kỹ thuật, kiến thức chuyên môn, năng lực đưa ra các đề xuất mới và có thể thể đáp ứng các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện trong các lĩnh vực như “khoa học thông tin”, “công nghệ thông tin”, “thiết kế hệ thống thông tin cảm nhận”, “thiết kế hệ thống môi trường sinh hoạt” trước sự phát triển nhanh chóng của xã hội.

Trường đào tạo sau đại học

 1. Khoa sau đại học Kinh tế
 2. Khoa sau đại học Thương mại
 3. Khoa sau đại học Công nghệ
 4. Khoa sau đại học Đào tạo ngôn ngữ
 5. Khoa sau đại học Hợp tác quốc tế
 6. Khoa sau đại học Chính quyền địa phương
 1. Chính sách bảo mật (Tiếng Nhật)
 2. Chính sách trang web

Copyright © 2014 TAKUSHOKU UNIVERSITY All Rights Reserved.