Dành cho toàn bộ học viên có ý định du học Nhật Bản về Tiếng Nhật, Đại học, Cao học

 1. Khái quát về trường đại học
 2. Các khoa
 3. Trường đào tạo sau đại học
 4. Thông tin kỳ thi nhập học
 5. Cuộc sống đại học
 6. Giao lưu quốc tế
 7. Chương trình đào tạo tiếng Nhật đặc biệt

Trường đào tạo sau đại học - Khoa sau đại học Kinh tế

Nghiên cứu kinh tế từ điểm nhìn toàn cầu, đào tạo năng lực thực tiễn có thể vận dụng trong xã hội thực tế

Chuyên ngành Kinh tế quốc tế (chương trình thạc sĩ, tiến sĩ)

Hướng đến tinh thông kiến thức chuyên môn, nhạy bén với thông tin kinh tế quốc tế, và được trang bị khả năng phân tích chính xác. Chuyên ngành thực hiện nghiên cứu một cách hệ thống, cấu trúc bao gồm 5 nhóm: nhóm kinh tế học nghiên cứu tập trung vào lý thuyết kinh tế cơ bản; nhóm kinh tế chính trị quốc tế với đối tượng là sự phát triển kinh tế và luật pháp quốc tế, chính trị quốc tế, v.v...; nhóm nghiên cứu khu vực với đối tượng là kinh tế khu vực các nước; nhóm các vấn đề cụ thể và nhóm ngoại ngữ dựa vào trụ cột nhóm nghiên cứu khu vực.

Trường đào tạo sau đại học

 1. Khoa sau đại học Kinh tế
 2. Khoa sau đại học Thương mại
 3. Khoa sau đại học Công nghệ
 4. Khoa sau đại học Đào tạo ngôn ngữ
 5. Khoa sau đại học Hợp tác quốc tế
 6. Khoa sau đại học Chính quyền địa phương
 1. Chính sách bảo mật (Tiếng Nhật)
 2. Chính sách trang web

Copyright © 2014 TAKUSHOKU UNIVERSITY All Rights Reserved.