Dành cho toàn bộ học viên có ý định du học Nhật Bản về Tiếng Nhật, Đại học, Cao học

 1. Khái quát về trường đại học
 2. Các khoa
 3. Trường đào tạo sau đại học
 4. Thông tin kỳ thi nhập học
 5. Cuộc sống đại học
 6. Giao lưu quốc tế
 7. Chương trình đào tạo tiếng Nhật đặc biệt

Các khoa - Khoa Chính trị - Kinh tế

Đào tạo nên nguồn nhân lực đạt được thành công trong xã hội thông qua việc học về các cơ chế hình thành nên xã hội: chính trị, luật pháp, kinh tế.

Ngành Pháp luật - Chính trị

Ngoài xã hội dân số già và tỷ lệ sinh thấp chưa từng thấy trên thế giới, Nhật Bản còn đối mặt với rất nhiều vấn đề về toàn cầu hóa, phân quyền địa phương, phát triển công nghệ thông tin cao độ. Ngành hướng tới tìm kiếm trật tự xã hội lý tưởng, nắm bắt hệ thống xã hội Nhật Bản từ cả hai phương diện “pháp luật” và “chính trị”. Thông qua việc bồi dưỡng tri thức và khả năng tư duy có thể nhìn thấu sâu sắc vấn đề, Ngành đào tạo nguồn nhân lực có thể giải quyết nhiều vấn đề trong xã hội thực tế.

Ngành Kinh tế

Các hoạt động kinh tế ẩn chứa sức mạnh to lớn làm thay đổi xã hội chúng ta, dù là theo chiều hướng tốt hay xấu. Ngành học xem xét ảnh hưởng của các hoạt động kinh tế này đối với xã hội song song với việc đối chiếu các khu vực, sự thật lịch sử, hiện thực và môi trường. Ngành học đi vào phân tích sâu sắc các hoạt động kinh tế này và đặt ra các vấn đề liên quan, tìm kiếm hình ảnh lý tưởng của hoạt động kinh tế thế giới cùng định hướng nên nhắm đến vào thế kỷ XXI - Thế kỷ Môi trường.

Các khoa

 1. Khoa Thương mại
 2. Khoa Chính trị - Kinh tế
 3. Khoa Ngoại ngữ
 4. Khoa Quốc tế học
 5. Khoa Công nghệ
 1. Chính sách bảo mật (Tiếng Nhật)
 2. Chính sách trang web

Copyright © 2014 TAKUSHOKU UNIVERSITY All Rights Reserved.