Dành cho toàn bộ học viên có ý định du học Nhật Bản về Tiếng Nhật, Đại học, Cao học

  1. Khái quát về trường đại học
  2. Các khoa
  3. Trường đào tạo sau đại học
  4. Thông tin kỳ thi nhập học
  5. Cuộc sống đại học
  6. Giao lưu quốc tế
  7. Chương trình đào tạo tiếng Nhật đặc biệt

Giao lưu quốc tế

Giao lưu quốc tế

  1. Giao lưu quốc tế
  1. Chính sách bảo mật (Tiếng Nhật)
  2. Chính sách trang web

Copyright © 2014 TAKUSHOKU UNIVERSITY All Rights Reserved.