Danh cho toan b? h?c vien co y ??nh du h?c Nh?t B?n v? Ti?ng Nh?t, ??i h?c, Cao h?c

 1. Khai quat v? tr??ng ??i h?c
 2. Cac khoa
 3. Tr??ng ?ao t?o sau ??i h?c
 4. Thong tin k? thi nh?p h?c
 5. Cu?c s?ng ??i h?c
 6. Giao l?u qu?c t?
 7. Ch??ng trinh ?ao t?o ti?ng Nh?t ??c bi?t
H?c ti?ng Nh?t, Hi?u v? Nh?t B?n va Hi?u v? Th? gi?i TAKUSHOKU UNIVERSITY, tr??ng ??i h?c ti?n g?n nh?t t?i th? gi?i

Khai quat v? tr??ng ??i h?c

 1. L?i chao
 2. Tri?t ly giao d?c
 3. S? l??ng du h?c sinh
 4. S? sinh vien ?a t?t nghi?p
 5. Tinh hinh vi?c lam
 6. T?p sach qu?ng cao

Cac khoa

 1. Khoa Th??ng m?i
 2. Khoa Chinh tr? - Kinh t?
 3. Khoa Ngo?i ng?
 4. Khoa Qu?c t? h?c
 5. Khoa Cong ngh?

Tr??ng ?ao t?o sau ??i h?c

 1. Khoa sau ??i h?c Kinh t?
 2. Khoa sau ??i h?c Th??ng m?i
 3. Khoa sau ??i h?c Cong ngh?
 4. Khoa sau ??i h?c ?ao t?o ngon ng?
 5. Khoa sau ??i h?c H?p tac qu?c t?
 6. Khoa sau ??i h?c Chinh quy?n ??a ph??ng

Ch??ng trinh ?ao t?o ti?ng Nh?t ??c bi?t

 1. Ch??ng trinh ?ao t?o ti?ng Nh?t ??c bi?t

Thong tin k? thi nh?p h?c

 1. Thong tin lien quan ??n k? thi nh?p h?c
 2. H?c phi
 3. H?c b?ng

Cu?c s?ng ??i h?c

 1. Ky tuc xa
 2. Nh?n xet c?a du h?c sinh (sinh vien ?ang theo h?c)
 3. H? tr? ??i s?ng
 4. Nh?n xet c?a du h?c sinh (c?u sinh vien)
 5. H? tr? tim vi?c
 6. M?t ngay c?a du h?c sinh (sinh ho?t phi 1 thang) 1 ng??i
 7. Cac ho?t ??ng, s? ki?n
 8. Khu v?c xung quanh c? s? Bunkyo
 9. Khu v?c xung quanh C? s? qu?c t? Hachioji

Giao l?u qu?c t?

 1. Giao l?u qu?c t?
 1. Chinh sach b?o m?t (Ti?ng Nh?t)
 2. Chinh sach trang web

Copyright c 2014 TAKUSHOKU UNIVERSITY All Rights Reserved.